مدل برتر گروه ورزشی بی فیت(انتخاب مدل برتر گروه ورزشی بی فیت)

مدل برتر گروه ورزشی بی فیت(انتخاب مدل برتر گروه ورزشی بی فیت)

 

نتیجه انتخاب مدل در گروه ورزشی بی فیت
نفر اول :آقای طاهریان با کسب نمره 100
نفر دوم :کسب نمره 60
نفر سوم :کسب نمره 40

مدل برتر گروه ورزشی بی فیت(انتخاب مدل برتر گروه ورزشی بی فیت)

انتخابات برای تعیین مدل گروه ورزشی انجام شد و طبق قوانین قرار شد مدل از لحاظ شایسته سالاری انتخاب شود
بین ورزشکاران و مربیان داوطلب کسی که بالاترین نمره را کسب کرد به عنوان مدل برتر گروه و بقیه افراد به عنوان مدل های ذخیره انتخاب می شدند.

 

قوانین نمره دهی

هر کدام از آیتم ها در نظر گرفته شد.
1.صورت فتوژنیک (15)
2.قد و وزن(15)
3.درصد عضله و چربی (15)
4.اندازه دور کمر و دور سرشانه(15)
5.فیگور گیری(20)
6.پتانسیل فردی(20)
نتیجه انتخاب مدل در گروه ورزشی بی فیت
نفر اول آقای طاهریان با کسب نمره 100
نفر دوم کسب نمره 60
نفر سوم کسب نمره 40